Foto van een rij huizen met erachter een hoogwatercircuit en gras op de voorgrond

Funderingsloket

Het Funderingsloket Fryslân is bereikbaar via email (veenweidefryslan@kcaf.nl) of telefonisch (085 - 3036 286). Een melding maken kan via de link hieronder.

Melding maken

Funderingsloket Fryslân

De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Bij het Funderingsloket Fryslân kunt u melding maken van mogelijke funderingsschade aan panden in het Friese veenweidegebied. Ook kunt u er terecht voor informatie over onderzoek en aanpak van mogelijke funderingsschade.

 

Ken uw fundering
Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze niet zichtbaar. Veel huiseigenaren weten daarom niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat deze verkeert. Een slechte fundering kan leiden tot scheuren, verzakkingen of zelfs instortingsgevaar. Het is daarom belangrijk kennis te hebben van de staat van de fundering.

 

Houten paalfunderingen
Tot ongeveer 1970  werden er vooral houten palen gebruikt om woningen te funderen. Daarna werd overgestapt op beton. Een houten paalfundering kan worden aangetast door meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld door schimmels (paalrot), bacteriën, (palenpest) of te weinig of te korte palen. Om ernstige schade te voorkomen is het belangrijk te weten wat de staat van uw houten paalfundering is. Ook zijn sommige woningen gefundeerd op ‘staal’. Dan is de woning rechtstreeks op een verbrede (vaak gemetselde) voet op de bodem gefundeerd. Hier kan verzakking optreden bij ongelijkmatige inklinking van de bodem. In het Friese veenweidegebied hebben we te maken met bodemdaling door veenoxidatie en dalende grondwaterstanden. Houten funderingen zijn dan extra kwetsbaar.

 

Hulp bij funderingsschade
De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ingesteld. Hier kunt u terecht: 

  • Als u vermoedt dat uw woning funderingschade heeft
  • Met vragen over onderzoek of aanpak van funderingsschade

Meldingen worden behandeld door het landelijke Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Dit is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft om kennis rond funderingen te verzamelen, te verbeteren en te delen. Met uw melding krijgen we meer zicht waar funderingsproblemen in het veenweidegebied spelen.

Na uw melding bekijkt een funderingsdeskundige van het KCAF uw situatie op afstand. Vervolgens krijgt u telefonisch en/of via de mail informatie welke stappen u kunt zetten. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik mijn fundering laten onderzoeken? Wie kan ik daarvoor inschakelen? Welke methoden van herstel zijn mogelijk bij funderingsschade? Hoe selecteer ik een goede aannemer?

 

Financiering
Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor herstel van de fundering en de kosten. Het Funderingsloket kan u adviseren over de mogelijkheden van financiering.

Als funderingsherstel op korte termijn nodig is en u krijgt de financiering niet rond, kan er soms een beroep worden gedaan op een lening van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel

In sommige gevallen kunt u een bijdrage krijgen in de kosten via het waterschap. Dit is het geval als funderingsschade eerder optreedt door het door het waterschap gevoerde peilbeheer in een gebied. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.wetterskipfryslan.nl/onderhoud/schadevergoeding

 

Contact
Het funderingsloket is bereikbaar via email (veenweidefryslan@kcaf.nl) en telefonisch (085 - 3036 286). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het funderingsloket.

Vragen en antwoorden

Situaties die erop kunnen wijzen dat er mogelijk funderingsproblemen zijn:

  • klemmende ramen en/of deuren;
  • schuin aflopende vloeren;
  • scheuren in de gevel, draagmuren en/of tussenmuren;
  • scheefstand en/of verzakkingen;
  • lekkende goot tussen panden;
  • signalen uit de omgeving.

Het herstel van een fundering is een ingewikkeld traject. Het is kostbaar, vergt veel tijd en kan grote impact hebben op uw persoonlijke situatie. Er zijn verschillende methoden van funderingsherstel. Welke methode voor uw woning het meest geschikt is, moet u bepalen in overleg met een deskundige aannemer of bouwkundige. Het Funderingsloket Fryslân kan u adviseren over het aanvragen van offertes bij deskundige aannemers en de mogelijkheden van financiering.

Om zekerheid te krijgen over de staat van de houten paalfundering van uw woning, is funderingsonderzoek nodig. Het onderzoek bestaat meestal uit documentatieonderzoek (bouwvergunning en bouwtekeningen uit het verleden) en het uitgraven van een deel van de fundering om de kwaliteit van de funderingen te onderzoeken.

Het Funderingsloket Fryslân kan u informeren over erkende onderzoeksbureaus die het onderzoek  uitvoeren volgens de door de KCAF opgestelde richtlijn funderingsonderzoek.

Het funderingsonderzoek kent grofweg drie mogelijke uitkomsten:

ROOD: de kwaliteit van de fundering is dusdanig dat herstel op korte termijn (binnen 0-5 jaar) urgent en onafwendbaar is.

ORANJE: de kwaliteit van de fundering is dusdanig dat onder de huidige omstandigheden de verwachting is dat er binnen een afgegeven termijn funderingsproblemen ontstaan. In het onderzoeksrapport zal er een specifieke termijn worden genoemd tussen 5 en 25 jaar. Ook kan er een (monitorings)advies worden gegeven in het onderzoeksrapport.

GROEN: de kwaliteit van de fundering voldoet nu en onder gelijkblijvende omstandigheden tenminste 25 jaar.

U kunt bellen op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur met 085 - 3036 286 of stuur een mail