Gebiedsproces Idzegea

Foto van toegangsbord Idzegea


Beschrijving
Idzegea is één van de ontwikkelgebieden in het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Het gebied is ongeveer 2500 hectare groot en telt 55 boerenbedrijven. Het ligt in een waterrijke omgeving en is daardoor erg in trek bij toeristen. De bodem bestaat uit een dikke laag veen. Door de ligging biedt het gebied kansen voor weidevogels. 

Boeren, betrokkenen, belanghebbenden en de overheden (provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân) werken samen toe naar een integraal plan voor de toekomst van het gebied.


Pilots en leren 
In Idzegea lopen verschillende pilots waarin we leren over het gebied en haar mogelijkheden. Zo brengen we knelpunten en kansen bij de invoering van hogere waterpeilen in beeld. Dit doen we bijvoorbeeld in een proef met flexibel peilbeheer. Ook nemen we deel aan het meetnetwerk Boeren meten Water. We voeren deze onderzoeken uit samen met betrokken partijen in het gebied. Waar nodig doen wij aanvullend onderzoek naar de bodem en grondwaterstanden. 
 

Startdocument 
In 2022 is het startdocument ontwikkeld, waarin we vorm en inhoud geven aan het gebiedsproces in Idzegea. Het startdocument is in februari 2023 vastgesteld. Met het startdocument gaat het gebiedsproces de onderzoeks- en ontwikkelfase in. Daarvoor wordt een projectteam ingesteld en een gebiedscommissie geïnstalleerd. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar een integraal en toekomstbestendig plan voor het gebied. 

Download hier het Startdocument Integraal Gebiedsproces Idzegea

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief december 2022

Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via deze link.


Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het gebiedsproces in de Idzegea? U kunt ze mailen naar Else Rietveld (projectsecretaris), idzegea@fryslan.frl

Gebiedscontourkaart Idzegea

Gebiedscontourkaart Idzegea
Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)