Gebiedsproces Idzegea

Foto van toegangsbord Idzegea


Aanmelden voor de nieuwsbrief >


Beschrijving
Idzegea is één van de ontwikkelgebieden in het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Het gebied is ongeveer 2500 hectare groot en telt 55 boerenbedrijven. Het ligt in een waterrijke omgeving en is daardoor erg in trek bij toeristen. De bodem bestaat uit een dikke laag veen. Door de ligging biedt het gebied kansen voor weidevogels. 

Boeren, betrokkenen, belanghebbenden en de overheden (provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân) werken samen toe naar een integraal plan voor de toekomst van het gebied.


Pilots en leren 
In Idzegea lopen verschillende pilots waarin we leren over het gebied en haar mogelijkheden. Zo brengen we knelpunten en kansen bij de invoering van hogere waterpeilen in beeld. Dit doen we bijvoorbeeld in een proef met flexibel peilbeheer. Ook nemen we deel aan het meetnetwerk Boeren meten Water. We voeren deze onderzoeken uit samen met betrokken partijen in het gebied. Waar nodig doen wij aanvullend onderzoek naar de bodem en grondwaterstanden. 
 

Startdocument 
In 2022 is het startdocument ontwikkeld, waarin we vorm en inhoud geven aan het gebiedsproces in Idzegea. Het startdocument is in februari 2023 vastgesteld. Met het startdocument gaat het gebiedsproces de onderzoeks- en ontwikkelfase in.  

Download hier het Startdocument Integraal Gebiedsproces Idzegea


Gebiedscommissie en grondtafel
Vanaf eind 2023 is er een gebiedscommissie actief. Deze heeft de opdracht om een toekomstbestendig plan op te stellen voor het veenweidegebied Idzegea, passend binnen de veenweideopgaven en andere doelen en kansen voor het gebied. In de gebiedscommissie zitten:

 • Maaike Prins (onafhankelijk voorzitter);
 • vanuit de landbouw: André Huitema, Brecht Osinga en Jelle Zeilstra;
 • Sicco Hylkema namens het Collectief Súdwestkust;
 • Gerard Burgers namens de recreatiesector;
 • Freeke Hendrikse namens de bewoners, en
 • Marrit van Veen als ambtelijk secretaris vanuit de provincie Fryslân.
 • Verder is wethouder Henk de Boer van de gemeente Súdwest-Fryslân agendalid in de gebiedscommissie. Hij vertegenwoordigt gedeputeerde Friso Douwstra van de provincie Fryslân en DB-lid Gerben de Boer van Wetterskip Fryslân.
 • Tot slot is ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid vertegenwoordigd middels agendalid Jan de Jong.


De gebiedscommissie is in 2024 gestart met een grondtafel. De Grondtafel Idzegea adviseert de gebiedscommissie over grondgerelateerde zaken, mogelijke aankoopkansen en beheer. De grondtafel bestaat uit:

 • Durk Durksz en Klaas Kooistra vanuit het gebied;
 • Reinder Prins en Jan-Pieter Tjaden van de afdeling vastgoed van de provincie Fryslân, en
 • Marrit van Veen en Simon Spriensma vanuit het projectteam Idzegea.

Agrariërs in het gebied die overwegen te stoppen met hun bedrijf of denken aan verplaatsing ervan, kunnen zelf vrijblijvend en vertrouwelijk contact opnemen met de grondtafel.

De gebiedscommissie en de grondtafel zijn bereikbaar via idzegea@fryslan.frl.


Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2024

Nieuwsbrief december 2023 (voorstellen gebiedscommissie)   


Ga voor eerdere nieuwsbrieven naar het archief


Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het gebiedsproces in de Idzegea? U kunt ze mailen naar Else Rietveld (projectsecretaris), idzegea@fryslan.frl

Gebiedscontourkaart Idzegea

Contourkaartje Idzegea

Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)