Gebiedsproces de Hegewarren

Luchtfoto van het gebied Hegewarren

Foto: Hans den Hartog

Aanmelden voor de nieuwsbrief >

Ga op deze pagina snel naar:


Beschrijving

Binnen de kansrijke gebieden in het veenweidegebied zijn er gebieden mét en zónder dik veen. Bij de gebieden met dik veen onderscheiden wij gebieden mét en zónder actuele koppelkansen. Onder koppelkansen verstaan we kansen om verschillende belangen in het gebied met dezelfde maatregel(en) te behartigen. Voor de gebieden met actuele koppelkansen stellen we samen met lokale partijen gebiedsontwikkelingsplannen op. Een van deze gebieden is de Hegewarren. 

Gebiedsproces
De polder de Hegewarren is één van de ontwikkelgebieden in de Veenweidevisie. De Hegewarren is een veenpolder ten zuiden van het Nationaal Park De Alde Feanen. De polder is omsloten door water, natuur- en recreatiegebieden. Door oxidatie van het veen, daalt de bodem. Dit heeft verregaande consequenties voor het waterbeheer van de polder. Ook leidt het tot verdere verdroging van omliggende natuurgebieden. En er komt CO2 vrij. Veehouders in de polder ervaren de gevolgen van bodemdaling. Daarnaast levert de ligging van de polder tegen de Alde Feanen aan grote beperkingen op voor hun bedrijfsvoering. Dit geeft onzekerheid voor de toekomst.


Er is onderzocht of een transitie van het gebied een oplossing biedt voor de problemen die er spelen. Tegelijkertijd zijn kansen voor de polder en omgeving in kaart gebracht. Denk hierbij aan:

 • reductie van stikstof uitstoot;
 • versterken van de recreatiestructuur, waaronder het verminderen van de recreatiedruk op De Alde Feanen;
 • het versterken van de biodiversiteit en van de robuustheid in de omliggende natuurgebieden; 
 • het creëren van een robuust en klimaatproof waterbeheer (boezemwater);
 • kosten van het waterbeheer reduceren;
 • realiseren van duurzame energie;
 • het verbeteren van de veiligheid voor recreatievaart;
 • de mogelijkheid voor een veilige nieuwe vaarweg naar Drachten. 

Dit is gebeurd samen met belanghebbenden, onder onafhankelijke leiding. Dit wordt co-creatie genoemd. De resultaten van het co-creatieproces staan op de website Toekomst Hegewarren, te vinden via deze link. Over het co-creatieproces is ook een korte film gemaakt. U kunt de film hieronder bekijken.
Mogelijke varianten aangeboden aan bestuurders

In juni 2021 presenteerde het co-creatieteam de eerste ideeën voor de toekomst van de Hegewarren. Aan bestuurders van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland en aan belanghebbenden werd feedback op deze conceptvarianten gevraagd. Het co-creatieteam gebruikte deze reacties om de resultaten waar nodig verder uit te werken en aan te scherpen. Op 7 oktober vorig jaar werden de eindresultaten aan de bestuurders overhandigd. 

Het politieke besluitvormingsproces


De bestuurders

In februari 2022 stelden Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland voor om de variant ‘Open en Natuurlijk’ verder uit te werken voor de toekomst van de Hegewarren. In deze variant hebben water, natuur en recreatie de hoofdrol. Over de argumenten voor dit voorstel leest u hier meer


De volksvertegenwoordigers

In april kozen het Algemeen Bestuur en de gemeenteraad bij Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland eveneens voor Open & Natuurlijk. Bij Provinciale Staten werd het besluit aangehouden. Via een amendement werd verzocht om een bredere onderbouwing van een aantal punten uit het voorstel. Bovendien vinden de Staten het van belang dat het besluit over de Hegewarren pas genomen wordt nadat er een besluit ligt over de vaarweg Drachten. In onze nieuwsbrief van april leest u een uitgebreid verslag van de besluitvormingsronde door PS, AB en raad. 


Vervolg

Op 12 juli is de gevraagde bredere onderbouwing door GS vastgesteld. Deze is naar de Staten gestuurd om in de vergadering van 21 september te behandelen. GS maakten in juni 2022 bekend dat zij onvoldoende voordelen voor een vaarweg door de Hegewarren zien, zie het persbericht en de pagina 'Vaarwegen in Fryslân' op de website van de provinsje Fryslân. In september was het aan PS om eerst hierover een besluit te nemen. Daarna behandelden zij het GS-voorstel voor de Hegewarren.


Dit zijn de stukken die in september aan PS zijn voorgelegd: 

 1. PS-stuk Open en Natuurlijk Hegewarren (Nederlandstalig)
 2. PS-stuk Open en Natuurlijk Hegewarren (Friestalig)
 3. PS-brief halfjaarlijkse stand van zaken gebiedsontwikkeling Hegewarren
 4. Bijsluiter inrichtingsvarianten
 5. Financiële onderbouwing Open en Natuurlijk
 6. Begrotingswijziging capaciteitskosten planstudie fase 1
 7. Eind-rapport co-creatie
 8. Bijlagenrapport co-creatie
 9. Samenwerkingsafspraken planfase deel 1


Besluit van Provinciale Staten

Op 21 september koos PS voor 'Open en Natuurlijk'. Zie voor meer informatie onze nieuwsbrief van september. Het verslag van de PS-vergadering van 21 september is terug te vinden via deze link (zie de bijlage bij agendapunt 4, vanaf pagina 19). 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2024     Nieuwsbrief 7 juni 2023

Nieuwsbrief 22 mei 2023    Nieuwsbrief 26 april 2023    Nieuwsbrief 4 april 2023

Nieuwsbrief maart 2023     Nieuwsbrief september 2022 >    Nieuwsbrief juli 2022 >

Nieuwsbrief juni 2022 >    Nieuwsbrief maart 2022 >    Nieuwsbrief februari 2022 >

Nieuwsbrieven co-creatieproces 2020-2021 >    Nieuwsbrief oktober 2020 >


Downloads

Rapport WUR recreatie Engelstalig 

Samenvatting rapport WUR recreatie Nederlandstalig


Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het gebiedsproces in de Hegewarren? U kunt ze mailen naar hegewarren@fryslan.frl

 

Gebiedscontourkaart de Hegewarren

Contourkaart de Hegewarren
Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)