Achtergrondinformatie, het proces


Er is onderzocht of een transitie van het gebied de Hegewarren een oplossing biedt voor de problemen die er spelen. Tegelijkertijd zijn kansen voor de polder en omgeving in kaart gebracht. Denk hierbij aan:

 • reductie van stikstof uitstoot;
 • versterken van de recreatiestructuur, waaronder het verminderen van de recreatiedruk op De Alde Feanen;
 • het versterken van de biodiversiteit en van de robuustheid in de omliggende natuurgebieden; 
 • het creëren van een robuust en klimaatproof waterbeheer (boezemwater);
 • kosten van het waterbeheer verminderen;
 • realiseren van duurzame energie;
 • het verbeteren van de veiligheid voor recreatievaart;
 • de mogelijkheid voor een veilige nieuwe vaarweg naar Drachten. 

Dit is gebeurd samen met belanghebbenden, onder onafhankelijke leiding. Dit wordt co-creatie genoemd. De resultaten van het co-creatieproces staan op de website Toekomst Hegewarren, te vinden via de website www.toekomsthegewarren.frl. Over het co-creatieproces is ook een korte film gemaakt. U kunt de film hieronder bekijken.


Mogelijke varianten aangeboden aan bestuurders
In juni 2021 presenteerde het co-creatieteam de eerste ideeën voor de toekomst van de Hegewarren. Aan bestuurders van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland en aan belanghebbenden werd feedback op deze conceptvarianten gevraagd. Het co-creatieteam gebruikte deze reacties om de resultaten waar nodig verder uit te werken en aan te scherpen. Op 7 oktober 2021 werden de eindresultaten aan de bestuurders overhandigd. 

 

Het politieke besluitvormingsproces

De bestuurders
In februari 2022 stelden Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland voor om de variant ‘Open en Natuurlijk’ verder uit te werken voor de toekomst van de Hegewarren. In deze variant hebben water, natuur en recreatie de hoofdrol. Over de argumenten voor dit voorstel leest u hier meer


De volksvertegenwoordigers

In april 2022 kozen het Algemeen Bestuur en de gemeenteraad bij Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland eveneens voor Open & Natuurlijk. Bij Provinciale Staten werd het besluit aangehouden. Via een amendement werd verzocht om een bredere onderbouwing van een aantal punten uit het voorstel. Bovendien vonden de Staten het van belang dat het besluit over de Hegewarren pas genomen zou worden nadat er een besluit lag over de vaarweg Drachten. In onze nieuwsbrief van april 2022 leest u een uitgebreid verslag van de besluitvormingsronde door PS, AB en raad. 


Vervolg

Op 12 juli 2022 is de gevraagde bredere onderbouwing door GS vastgesteld. Deze is naar de Staten gestuurd om in de vergadering van 21 september te behandelen. GS maakten in juni 2022 bekend dat zij onvoldoende voordelen voor een vaarweg door de Hegewarren zagen, zie het persbericht en de pagina 'Vaarwegen in Fryslân' op de website van de provinsje Fryslân. In september 2022 was het aan PS om eerst hierover een besluit te nemen. Daarna behandelden zij het GS-voorstel voor de Hegewarren.


Dit zijn de stukken die in september aan PS zijn voorgelegd: 

 1. PS-stuk Open en Natuurlijk Hegewarren (Nederlandstalig)
 2. PS-stuk Open en Natuurlijk Hegewarren (Friestalig)
 3. PS-brief halfjaarlijkse stand van zaken gebiedsontwikkeling Hegewarren
 4. Bijsluiter inrichtingsvarianten
 5. Financiële onderbouwing Open en Natuurlijk
 6. Begrotingswijziging capaciteitskosten planstudie fase 1
 7. Eind-rapport co-creatie
 8. Bijlagenrapport co-creatie
 9. Samenwerkingsafspraken planfase deel 1