Foto van het gemaal in Echten

Foarút mei de Fryske Feangreiden

Welkom op de website van Veenweide Fryslân!

Lees hier alles over het Veenweideprogramma 2021-2030.

Actueel: GLB Samenwerkingsregeling

Het Friese Veenweideprogramma

Woont of werkt u in het Friese veenweidegebied? Dan kunt u met het Veenweideprogramma te maken krijgen. Bijvoorbeeld als boer, omdat een hoger grondwaterpeil gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering. Of als inwoner, omdat bodemdaling en lage grondwaterstanden, schade aan de houten paalfundering van uw woning kunnen veroorzaken. Graag houden we u op de hoogte van wat er in het gebied speelt.

Het bijzondere karakter van het Friese veenweidegebied staat onder druk. Doordat het waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het veen langzaam af en daalt de bodem. Ook is er meer uitstoot van CO2. Om dit te voorkomen of te vertragen, is het nodig om het veen natter te houden.

Om goed te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in het gebied, willen wij de problemen aanpakken. Samen met lokale partijen voeren we diverse onderzoeksprojecten uit. Veel daarvan staan in het teken van agrarische bedrijfsvoering bij een hoger grondwaterpeil. Ook doen we onderzoek naar thema’s als waterbeheer, bodembeheer, natuur en cultuurhistorie. Dit alles gebeurt vaak in samenwerking met lokale partijen in de gebieden. Wij nodigen u van harte uit om daar meer over te lezen op deze website