Foto van een kievit in een weiland

Over ons

Het project Veenweide Fryslân is een initiatief van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. 

Veenweide Fryslân wil haar ambitie realiseren samen met het Rijk, de gemeenten, landbouw-, natuur- en milieuorganisaties en inwoners.

Het Friese veenweidegebied staat onder druk. Doordat het waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het veen langzaam af en daalt de bodem. Bovendien is er meer uitstoot van CO2 en zorgt het dalende waterpeil voor schade aan houten paalfunderingen van woningen. Door het veen natter te houden, is er minder oxidatie. Maar dat zorgt ook voor nattere landbouwgrond.
 
Om het bijzondere karakter en de landbouwfunctie van het Friese veenweidegebied te behouden, hebben provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeenten, belangenorganisaties en inwoners van het gebied samen de Veenweidevisie opgesteld. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied. De Veenweidevisie is in 2015 door de provincie vastgesteld.

Het Veenweideprogramma 2021-2030 bouwt voort op de Veenweidevisie 2015. Het Veenweideprogramma 2021-2030 beschrijft de uitdagingen waar het gebied de komende jaren mee te maken krijgt. Ook staat in dit programma hoe we met deze uitdagingen omgaan. Zodat het Friese veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft.

Download via de links hieronder het Veenweideprogramma 2021-2030 en de Veenweidevisie 2015.

Veenweideprogramma 2021-2030

Veenweidevisie 2015

 

Werkplan 2024

Het Werkplan 2024 geeft weer wat er dit jaar gedaan gaat worden om de doelen van het Veenweideprogramma te realiseren en wat hiervoor nodig is (capaciteit en middelen). Het Werkplan geeft inzicht aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân en het dagelijks bestuur van het Wetterskip over de aanpak in 2024 van de bodemdaling in het veenweidegebied.

Download via de link hieronder het Werkplan 2024.

Werkplan 2024

 

Organisatiestructuur

De Veenweidevisie benadrukt dat Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân samen met de mensen die in het veenweidegebied wonen en werken, en de organisaties die daar actief zijn, met de uitvoering van de visie aan de slag gaan.

De samenstelling van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) is als volgt:

  • Gedeputeerde Friso Douwstra (voorzitter, provincie Fryslân);
  • Gerben de Boer (DB-lid Wetterskip Fryslân);
  • Geart Benedictus (namens 7 landbouwpartijen);
  • Hans van der Werf (namens Natuur en Milieu);
  • Luciënne Boelsma-Hoekstra (wethouder De Fryske Marren, namens de veenweide gemeenten);
  • Kees Terwisscha van Scheltinga (namens recreatie).

Voor de projecten in het uitvoeringsprogramma zijn werkgroepen en klankbordgroepen opgericht.

De bij Veenweide Fryslân betrokken partijen: