Disclaimer


Totstandkoming
De informatie op www.veenweidefryslan.frl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de 7 landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties. De uitvoering van én het onderhoud aan www.veenweidefryslan.frl wordt gedaan door provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zij besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.veenweidefryslân.frl.


Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.veenweidefryslân.frl.


Links
Het is mogelijk dat via de website van www.veenweidefryslân.frl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.veenweidefryslan.frl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en/of samenwerkingspartners. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en/of samenwerkingspartners, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.