Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto vaart met erachter een weiland gelegen

Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief informatie over onder meer bodemverbetering in de Brekkenpolder, de stand van zaken rond de ontwerp-...

lees verder
Foto met huizen aan een vaart

Ontwerp-funderingsaanpak Friese veenweidegebied ter inzage

Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân legden op 12 september jl. de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage. Met deze fu...

lees verder
Foto van boerderij met een hoogwatercircuit ervoor

Ontwerp-aanpak hoogwatercircuits ter inzage

Gelijktijdig met het vaststellen van de ontwerp-funderingsaanpak voor het Friese veenweidegebied heeft het dagelijks bes...

lees verder
Foto van hand die scheurvorming in een weiland laat zien

Uitnodiging demo bijeenkomst mestaanwending en scheurvorming op 14/09/2022

Tijdens deze demo bijeenkomst wordt een bezoek gebracht aan een veldproef waarin de effecten van zodebemesting in verge...

lees verder
Foto van maiskolf aan maisplant

Uitnodiging demo's snijmaisteelt in het Friese veenweidegebied

Van 23 augustus tot en met 2 september 2022 vinden er op vier locaties in het Friese veenweidegebied praktijkdemo's plaa...

lees verder
Foto van bezoekers aan demo pilot bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen

Demo pilot bodemvruchtbaarheid veenweide

Kan een betere bodemvruchtbaarheid een van de oplossingsrichtingen zijn binnen de veenweideopgave? Een betere vochthuish...

lees verder
Foto van woonboerderij omringd door sloten en hoge bomen

Funderingstafel presenteert advies aan Provinciale Staten

Op 13 juli 2022 heeft de Funderingstafel haar advies over de aanpak van de funderingsproblematiek gepresenteerd aan Prov...

lees verder
Close-up foto van weiland met felblauwe lucht erboven

Nieuwsbrief juli 2022

In deze editie gaan we in op de gevolgen van de NLPG voor onze provincie. Veel belangstelling voor Aldeboarn-De Deelen d...

lees verder
Foto van fouragerende kievit

Herijking Veenweideprogramma wacht op NPLG

De herijking van het Veenweideprogramma 2021-2030 wordt uitgesteld tot na de vaststelling van het Nationaal Programma La...

lees verder