Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy. Houdbaarheid van natuurdoelen in 2100 (Natuurstudie)


Auteur(s)
M. Brongers; R. de Jong; W. Bijkerk

Jaartal publicatie
2019


Organisatie

Altenburg & Wymenga


Doel

Onderzoek doen naar de vraag of natuurdoelen haalbaar zijn als ook de Veenweidevisie wordt uitgevoerd.  


Trefwoorden

Haalbaarheidsstudie; ecologisch onderzoek; bureaustudie; natuurdoelen; peilbeleid; Veenweidevisie; hydrologische impact; extra maatregelen; factsheets


Samenvatting

Door ontwatering oxideert en verdwijnt het veen geleidelijk. Daardoor daalt het maaiveld. In de Feangreidefisy (2015) is ervoor gekozen om de maaivelddaling in het veenweidegebied af te remmen. Daarbij moet landbouw in het gebied wel mogelijk blijven. De provincie Fryslân wil weten wat de uitvoering van de Feangreidefisy betekent voor de realiseerbaarheid van natuurdoelen. Eerder is er al globaal gekeken naar de effecten op de natuurwaarden in het veenweidegebied. Nu is er per natuurgebied een verdiepingsslag gemaakt.   

De onderzoekers maakten per gebied een analyse op basis van bestaande hydrologische gegevens. Ook berekenden zij de mogelijke maaivelddaling met behulp van GIS-analyse.

Zij probeerden daarbij steeds antwoord te geven op de volgende vragen:   

1. Zijn de huidige natuurdoelen haalbaar in 2100, rekening houdend met:

  • de uitvoering van het veenweidevisiebeleid;
  • uitvoering van maatregelen uit de Natura 2000-beheerplannen in de eerste beheerplanperiode.

2. Voor natuurdoelen die niet haalbaar blijken:

  • met welke aanvullende maatregelen zijn die wel haalbaar;
  • wat zijn globaal de kosten van die maatregelen.

3. Voor natuurdoelen waarvoor er geen haalbare maatregelen zijn om ze te behouden:

  • wat zijn dan haalbare alternatieve natuurdoelen.


Link(s)

Projectpagina 'Natuurstudie' >
Hier vindt u de links naar de bestanden van het rapport 'Natuurstudie', de managementsamenvatting en de second opinion.