Monitoring effect bodemverbeteringsmaatregelen op biodiversiteit en bodemleven binnen pilot Aldeboarn-De Deelen (eindrapport)


Auteur(s)
A. Jansma


Jaartal publicatie

2021


Organisatie
Agreco Advies


Trefwoorden
Veen; bodemverbetering; bodemleven; biodiversiteit; bodemvruchtbaarheid; bodembiologie; bodemchemie; bodemfysiologie; bodemvocht; waterhuishouding; wormen; insecten; spinnen


Samenvatting
In de pilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen is in de eerste fase (2018-2021) onderzoek gedaan naar het effect van bodemverbeteringsmaatregelen op bodembiologie, bodemchemie, bodemfysiologie en de waterhuishouding (bodemvocht). In aanvulling daarop deed Agreco Advies in fase 1 onderzoek naar het effect van de bodemverbeteringsmaatregelen op de biodiversiteit en het bodemleven. In 2018 vond de nulmeting plaats, in 2021 de eindmeting. 


Het effect op de biodiversiteit en het bodemleven is bepaald door metingen te verrichten aan:

  • Regenwormen;
  • Biologische activiteit (de afbraak van organische stof);
  • Insecten en spinnen.  


Na drie jaar is er geen duidelijk significant effect van bodemverbeteringsmaatregelen vastgesteld op de biodiversiteit en het bodemleven. Bij alle metingen was er een duidelijk jaareffect. Dat wil zeggen dat de resultaten terug te voeren waren op de weersomstandigheden in dat jaar. Zo had de droogte in 2018 en 2019 een negatieve invloed op de wormenstand.


Toch waren er na drie jaar aanwijzingen dat bodemverbeterende maatregelen een positief effect hebben op het bodemleven. Zo nam het aandeel rode wormen toe. Deze wormen werken organisch materiaal de bodem in en faciliteren en versnellen de afbraak door schimmels en bacteriën. Ook gaan ze bodemverdichting tegen, waardoor water beter in de grond doordringt en erin wordt opgeslagen.


Vervolgmetingen moeten uitwijzen of de bodemkwaliteit en het bodemvochtgehalte daadwerkelijk verbeteren door de bodemverbeterende maatregelen. De monitoring van de biodiversiteit en het bodemleven gaat daarom verder in de tweede fase van de pilot (2021-2024).


Link(s)

Rapport ‘Monitoring effect bodemverbeteringsmaatregelen op biodiversiteit en bodemleven binnen pilot Aldeboarn-De Deelen’ >

Projectpagina Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen >