Monitoring effect bodemverbeteringsmaatregelen op biodiversiteit en bodemleven binnen pilot Aldeboarn-De Deelen (nulmeting 2018)


Auteur(s)
A. Jansma


Jaartal publicatie

2018


Organisatie
Agreco Advies


Trefwoorden
Veen; bodemverbetering; bodemleven; biodiversiteit; bodemvruchtbaarheid; bodembiologie; bodemchemie; bodemfysiologie; bodemvocht; waterhuishouding; wormen; insecten; spinnen


Samenvatting
In de pilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen is in de eerste fase (2018-2021) onderzoek gedaan naar het effect van bodemverbeteringsmaatregelen op bodembiologie, bodemchemie, bodemfysiologie en de waterhuishouding (bodemvocht). In aanvulling daarop deed Agreco Advies in fase 1 onderzoek naar het effect van de bodemverbeteringsmaatregelen op de biodiversiteit en het bodemleven. 


Het effect op de biodiversiteit en het bodemleven is bepaald door metingen te verrichten aan:

  • Regenwormen;
  • Biologische activiteit (de afbraak van organische stof);
  • Insecten en spinnen.  

In 2021 vond de eindmeting plaats. 

Link(s)

Rapport ‘Monitoring biodiversiteit - binnen pilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen (nulmeting)’ >

Projectpagina Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen >