Stilstaand beeld uit een van de webinars

Webinars

Wat betekenen de doelstellingen in het Veenweideprogramma 2021-2030 voor de leefomgeving, de landbouw of voor de natuur?

In drie webinars werd eind 2020 een aantal onderwerpen besproken uit het programma. Het programma was toen in de ontwerpfase en nog niet vastgesteld. U kunt de webinars hieronder terugkijken.

Webinar Bodemdaling en funderingsproblematiek
Woensdag 18 november 2020

Houten funderingen van woningen in het veenweidegebied zijn kwetsbaar. Door voortgaande bodemdaling, lage grondwaterstanden en langdurige droogte zoals de afgelopen zomers kunnen funderingen droogvallen en rotten. De hoogwatersloten die de funderingen moeten beschermen worden minder effectief. Hoe groot is dit probleem en wat kunnen we eraan doen?

Met o.a.: Jan van Weperen (dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân), Mark Born (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) en Egbert Heida (Woningbouwvereniging Elkien).

Bekijk dit webinar >

 


Webinar Landbouw

Donderdag 19 november 2020

Ruim 60% van het veenweidegebied bestaat uit agrarische cultuurgrond. Het merendeel daarvan is weide bestemd voor de melkveehouderij. Landbouw is samen met de toeleverende en verwerkende industrie ook voor dit gebied economisch belangrijk. Maar het veen oxideert. Hier komt CO2 bij vrij en de bodem daalt. Het verhogen van de grondwaterstanden om het veen natter te houden heeft gevolgen voor de landbouw in het gebied. Hoe kunnen we zorgen voor een goed en duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw in dit gebied? Wat kunnen we doen om de uitstoot van CO2 en de bodemdaling te verminderen? En wat betekent de klimaatverandering voor de landbouw in het veenweidegebied?

Met o.a.: Douwe Hoogland (gedeputeerde provincie Fryslân), Jan van Weperen (dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân), Geart Benedictus (vertegenwoordiger landbouw), Piet Dijkstra en Foppe Hemminga (Gebiedsproces Aldeboarn de Deelen) en Haije Ketelaar (klankbordgroep Idsegea).

Bekijk dit webinar > 

 


Webinar Leefomgeving, natuur en biodiversiteit

Woensdag 2 december 2020

Door het dalen van de bodem neemt de verdroging van natuurgebieden toe. Karakteristieke leefgebieden voor planten en dieren komen meer onder druk te staan; de biodiversiteit loopt terug. Hoe zorgen we dat de verdroging van natuurgebieden vermindert? Hoe zorgen we ervoor dat het landschap in het veenweidegebied aantrekkelijk blijft om in te wonen en te verblijven? 

Met: Douwe Hoogland (gedeputeerde provincie Fryslân), Jack Jongbloed (wethouder gemeente Weststellingwerf), Henk de Vries (directeur It Fryske Gea), Hans van der Werf (directeur FMF en lid van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide), Arnoud de Vries (FMF, o.a. projectleider Valuta voor Veen), Vera Geelen (projectleider Veenlandschappen en Klimaat Staatsbosbeheer) en Eddy Wymenga (directeur Altenburg en Wymenga en schrijver van het boekje Wetterlân). 

Bekijk dit webinar >