Foto van opkomende grassprieten in zwarte grond

Proeftuin bodem Groote Veenpolder

Op initiatief van een aantal boeren uit de Groote Veenpolder ging in dit gebied in 2021 de Proeftuin Bodem van start.

In de Proeftuin Bodem wordt onderzocht welke bodemmaatregelen de veenoxidatie kunnen afremmen.

Bodemmaatregelen
Het Veenweideprogramma 2021-2030 is erop gericht om de veenoxidatie in het Friese veenweidegebied te beperken. Verhoging van de grondwaterstand is één van de maatregelen die hieraan kan bijdragen. Nadeel is dat natte landbouwgrond voor de boer minder goed te bewerken is of dat de koeien minder vaak de wei in kunnen. Ook is het verhogen van de grondwaterstand niet altijd mogelijk in gebieden waar grondwater wegtrekt naar lager gelegen gebieden zoals de Noordoostpolder. In het Veenweideprogramma wordt daarom onderzocht welke bodemmaatregelen de veenoxidatie kunnen afremmen.

Proefproject gestart
Een initiatiefgroep van boeren uit de Groote Veenpolder is in 2021 aan de slag gegaan met onderzoek naar bodemmaatregelen om veenoxidatie te beperken. Het gaat om een proefproject in het kader van de programmalijn ‘Bodem en grondgebruik’ uit het Veenweideprogramma.

De proeftuin startte in juli met het overlagen van een aantal percelen. Dit houdt in dat er 20 tot 30 cm zandgrond of klei bovenop de veengrond werd aangebracht. Hierdoor wordt de veengrond minder aan zuurstof blootgesteld. Hiermee wordt onderzocht of dit de veenoxidatie vermindert.

De proefvelden liggen langs de Pieter Stuyvesantweg en De Gracht in Scherpenzeel. Het onderzoek vindt plaats door het Louis Bolk Instituut, een landelijk kennisinstituut voor duurzaam bodembeheer. Zij gaat de verschillen in CO2-emissie meten tussen percelen met en zonder zand- of kleilaag. Deze metingen nemen enkele jaren in beslag.


Meer onderzoeken
De initiatiefgroep wil in de proeftuin ook proeven doen met andere bodemmaatregelen, bijvoorbeeld het inspoelen van klei door de veengrond of het verbeteren van het vochtvasthoudend vermogen van de grond. De Proeftuin Bodem kan op die manier een bijdrage leveren aan het oplossen van veenweidevraagstukken in Fryslân en de overige veenweidegebieden in Nederland.


Excursies
Het is de bedoeling periodiek excursies in het veld te organiseren, zodat melkveehouders en andere belangstellenden kunnen meekijken en ervaringen delen.