Foto van bemesting door een tractor met een sleepslang

Machines op nat veen

Vernatting van veen vertraagt bodemdaling en gaat de uitstoot van CO2 tegen. Maar landbouwmachines zakken weg in drassige grond.

Dit vraagt om aanpassingen van (het gebruik van) landbouwmachines.

Minder draagkracht
Hogere slootwaterpeilen helpen om het veen in het Friese veenweidegebied te behouden en bodemdaling te vertragen. Maar ze zorgen er ook voor dat de draagkracht van de bodem minder sterk is. Boeren en loonwerkers kunnen daardoor beperkt het land op. Daarnaast vraagt het om aanpassingen van (het gebruik van) landbouwmachines. Denk bijvoorbeeld aan het bemesten van de grond met een sleepslang vanuit een mesttank die op de weg blijft staan.

Communicatieplan
Met het project 'Machines op nat veen' maakten we in de winter van 2018/2019 een communicatieplan om boeren en loonwerkers over deze andere technieken en werkmethodes te informeren. Ook wilden wij hen hiermee stimuleren om verantwoord om te gaan met natter veen. We deden dit samen met CUMELA, de belangenvereniging van loonbedrijven. Vanaf het voorjaar van 2019 begonnen we met de uitvoering van het communicatieplan.