3.7 Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

Foto van een strook natte natuur tussen weilanden in

Natte zones volgen opstrekkende verkaveling
Peilverhoging remt klink van het veen en bodemdaling en kan in de veenweidezone ook in afzonderlijke natte zones worden toegepast. Om de kenmerken van het landschap te versterken worden daarbij bij voorkeur natte zones gemaakt die de opstrekkende kavelrichting volgen.

Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer zijn in deze natte zones passend bij het karakter van de veenweide-zone als grasland.

 

Illustratie van landschap met een strook natte natuur naast grasland. Beide lopen in dezelfde lengerichting