3.6 Peilverhoging in combinatie met alternatieve teelt

Foto van een natte natuurzone met opgaande begroeiing tussen weilanden in

Natte zones volgen opstrekkende verkaveling
Peilverhoging remt klink van het veen en bodemdaling en kan in de veenweidezone ook in afzonderlijke natte zones worden toegepast. Om de kenmerken van het landschap te versterken worden daarbij bij voorkeur natte zones gemaakt die de opstrekkende kavelrichting volgen.

Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer zijn in deze natte zones passend bij het karakter van de veenweide-zone als grasland.

 

Illustratie van landschap met natte zones die naast kavels grasland in dezelfde richting lopen