Luchtfoto landschap klei-rand

Klei-rand

De noordelijke rand van het veenontginnings-landschap naar het klei-landschap wordt gevormd door een zone waarin een dik veenpakket wordt afgesloten door een klei-dek. Er wordt in dit gebied ingezet op relatief hoge grondwaterstanden in de zomer, om verdroging van het maaiveld tegen te gaan. Daardoor gaat de verbranding van het veen hier minder hard en blijven waardevolle archeologische elementen, zoals veenterpen, onder het kleidek bewaard. Dit is een kans voor graslanden met hoge natuurwaarde (weidevogels).

Door de relatief goede draagkracht van de bodem blijven de percelen ook bij hogere waterstanden agrarisch goed bruikbaar. Kenmerkend voor de klei-rand zijn een blokverkaveling waarin de ontginningsrichting vanaf de diverse ontginningsbases herkenbaar is en de aanwezigheid van een vertakt stelsel van boezemvaarten.

De droogmakerijen, die in de klei-rand aanwezig zijn, hebben een relatief hoge kweldruk en lenen zich daardoor voor vernatting, een functie als retentiepolder of zelfs voor het opnieuw onder water zetten van de polders ten behoeve van waterrecreatie en natuurontwikkeling.

Maatregelen klei-rand

Maatregel 1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

1.1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

Maatregel 1.1 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Een actieve peilverhoging remt de klink van de v...

lees verder
Maatregel 2 Peilverhoging - hoog zomerpeil

1.2 Peilverhoging - hoog zomerpeil

Maatregel 1.2 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Een actieve peilverhoging remt de klink van de v...

lees verder
Maatregel 4 Vergroten peilvakken

1.4 Vergroten peilvakken

Maatregel 1.4 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Vanuit waterbeheer wordt gestreefd naar het verm...

lees verder
Maatregel 5 Bredere hoogwatercircuits

1.5 Bredere hoogwatercircuits

Maatregel 1.5 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Kenmerkend voor de kleirand is een dicht netwerk...

lees verder
Maatregel 5 Robuuste hoogwatercircuits langs dorpen

1.5 Robuuste hoogwatercircuits langs dorpen

Maatregel 1.5 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Aansluitend op het stelsel van boezemvaarten kan...

lees verder
Maatregel 6 Peilverhoging in combinatie met alternatieve teelt

1.6 Peilverhoging i.c.m. alternatieve teelt

Maatregel 1.6 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Binnen de klei-rand liggen enkele kleine droogma...

lees verder
Maatregel 7 Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

1.7 Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

Maatregel 1.7 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Binnen de klei-rand liggen enkele kleine droogma...

lees verder
Maatregel 9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

1.9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

Maatregel 1.9 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Boezemgemalen behouden als herkenbare bouwwerken...

lees verder
Maatregel 10 Kadeversterking

1.10 Kadeversterking

Maatregel 1.10 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Het is een belangrijke kwaliteit van de klei-ra...

lees verder
Maatregel 11 Robuuste watergang

1.11 Robuuste watergangen

Maatregel 1.11 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Door het maken van robuuste brede watergangen w...

lees verder
Maatregel 12 Extra watergangen

1.12 Extra watergangen

Maatregel 1.12 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Voor wateraanvoer in de zomer en waterberging i...

lees verder
Maatregel 13 Bûtlânnen en tussenboezem

1.13 Bûtlânnen en tussenboezem

Maatregel 1.13 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Het maken van een tussenboezemsysteem of het ve...

lees verder
Maatregel 14 Beplanting

1.14 Beplanting

Maatregel 1.14 uit toolkit voor het Friese veenweidelandschap/klei-rand. Bij het open landschap van de klei-rand passen ...

lees verder