2.13 Bûtlânnen en tussenboezem

Foto van natuurontwikkeling langs boezemwater

Natuurontwikkeling langs het boezemwater
De grote oeverlengte langs het boezemwater in de eilandenzone is een kans om in de bûtlânnen natte graslanden en rietzones te ontwikkelen, in combinatie met ruimte voor waterretentie. Vanwege de visuele relatie tussen eilanden en boezem moeten deze zones zo worden beheerd dat ze niet dichtgroeien met opgaande beplanting.

 

Illustratie van landschap met natuurontwikkeling langs het boezemwater