Toolkit voor het Friese veenweide landschap


Auteur(s)

Feddes/Olthof landschapsarchitecten bv; Witteveen en Bos bv Advies- en ingenieursbureau; Bureau Cultuurhistorische Projecten

Jaartal publicatie
2018


Organisatie

Feddes/Olthof landschapsarchitecten bv; Witteveen en Bos bv Advies- en ingenieursbureau; Bureau Cultuurhistorische Projecten; Provincie Fryslân


Doel

Een inventarisatie maken van de eigenschappen die kenmerkend zijn voor het veenweidelandschap. En onderzoeken hoe die eigenschappen kunnen worden ingezet om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Ze worden dan onderdeel van bijvoorbeeld peilmaatregelen of een andere inrichting van het watersysteem. 


Trefwoorden

Landschap; kernkwaliteit; toolkit; Feddes; kleirand; veenpolder; veenweiden; eilanden


Samenvatting

Om de bodemdaling te remmen moet het veen nat worden gehouden. Meer water in het veengebied brengen en houden is daarom van belang. Dat kan bijvoorbeeld door sloten aan te passen en waterpeilen omhoog te brengen. Sommige maatregelen hebben invloed op het landschap.
Om recht te doen aan het landschap, moeten de maatregelen het karakter ervan versterken. Maar het veenweidelandschap is niet overal hetzelfde. Uit het onderzoek zijn vier verschillende karakteristieke typen veenweidelandschap naar voren gekomen:

  • de smalle kleirand;
  • de clusters van eilanden;
  • karakteristieke veenweide;
  • de grote veenpolders.

De Toolkit (gereedschapskist) bevat maatregelen om het watersysteem anders in te richten. Voor elk type landschap zijn eigen maatregelen uitgewerkt, die passen bij dat ene type. Ook geeft de Toolkit aanwijzingen hoe die maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Ook nu weer met oog voor het landschap en voor de cultuurhistorie.


Link(s)

Projectpagina 'Behoud landschap en cultuurhistorie' >
Voor het inzien en/of downloaden van de Toolkit.
Op de onderliggende pagina 'Toolkit Veenweide' zijn ook de maatregelen per landschapszone uitgewerkt.