Romsicht. Een ruimere kijk op veenweide


Auteur(s)
Gebiedscoöperatie It Lege Midden; Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn

Jaartal publicatie
2017


Organisatie

Gebiedscoöperatie It Lege Midden; Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn


Doel

Verkenning onder belanghebbenden als voorbereiding op de uitvoering van de Veenweidevisie in het gebied Aldeboarn-De Deelen.


Trefwoorden

Gebiedsproces; gebiedsvisie; mienskip; Aldeboarn-De Deelen


Samenvatting

Het rapport beschrijft een visie op de uitvoering van de Veenweidevisie in het gebied Aldeboarn-De Deelen. Deze visie is ontstaan op basis van gesprekken met stakeholders in dit gebied. Daarbij zijn vijf thema’s aan de orde gekomen:  
1.     Kavelruil en grondbank;
2.     Zelfregulering en peilbeheer;
3.     Bodemvruchtbaarheid: zodebemesting en alternatieve manieren van bemesten;
4.     Maisteelt: niet kerende grondbewerking;
5.     Aanvullende/alternatieve verdienmodellen.

In het rapport worden de lange termijn doelen voor het gebiedsproces beschreven. Voor elk van de vijf thema’s zijn de uitgangspunten en de conclusies opgeschreven. Ook wordt benoemd wat nog verder onderzocht moet worden. Tenslotte worden er voorstellen gedaan voor het vervolg van het gebiedsproces met betrekking tot de veenweideopgave.


Link(s)

Rapport 'Romsicht. Een ruimere kijk op veenweide' >

Gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen >