Proeftuin De Welle. Grasgroei en grasbenutting op natte veengrond


Auteur(s)
K. Kooistra

Jaartal publicatie
2017

Organisatie
Agro Advies Bodem, Water en Bemesting

Doel
Ervaring opdoen met en inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om nat veen rendabel te exploiteren. In Proeftuin De Welle is sprake van een drooglegging van 20 tot 40 cm. Het project richt zich op de handhaving, de productie en de benutting van grassen.

Trefwoorden
Geringe drooglegging; veen; gras; draagkracht; grasopbrengst; grassoorten; bedrijfsexploitatie; natte omstandigheden

Samenvatting
Het betreft een projectplan. Proeftuin De Welle is ingericht in drie percelen. Perceel 1 heeft een drooglegging van 20 cm onder het maaiveld. Het 2e perceel heeft een drooglegging van 40 cm. In beide percelen zijn stroken ingezaaid met verschillende grasmengsels. Dit zijn zowel gangbare grasmengsels als grasmengsels die geschikter kunnen zijn voor natte omstandigheden. Het 3e perceel, met een drooglegging van 20 cm, is ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. De proef loopt van 2017 t/m 2020/2021.

Tijdens de proef worden in perceel 1 en 2 de volgende gegevens gemonitord: grondwaterstand, slootpeil, gewasopbrengst, voedingswaarde gras, samenstelling van de grasmat, draagkracht, bedrijfsvoering, bemesting en bodemverdichting.

Link(s)

Projectplan 'Proeftuin De Welle. Grasgroei en grasbenutting op natte veengrond' >

Projectpagina 'Proeftuin De Welle' >