Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water. Resultaten van een proef met hoge slootpeilen en moderne grasmengsels, periode 2018-2020


Auteur(s)
Veenweide Fryslân

Jaartal publicatie
2021


Organisatie

Veenweide Fryslân


Trefwoorden

Proeftuin; De Welle; grasland; grasmengsels; vernatting; verhoogd slootpeil; veen; groeiseizoen 2020


Samenvatting

Proeftuin De Welle is in 2018 aangelegd en ingezaaid. Er wordt onderzocht welke grasmengsels bestand zijn tegen natte omstandigheden. De proeftuin beslaat twee percelen grasland met een gezamenlijke oppervlakte van 4,3 ha. Op beide percelen zijn drie grasmengsels ingezaaid. Op één perceel is de drooglegging 20 cm en het andere perceel heeft een drooglegging van 40 cm. De gewasopbrengst, gewaskwaliteit, slootpeilen en grondwaterstanden worden gemonitord. In het perceel met een drooglegging van 20 cm wordt de grondwaterstand ook op verschillende afstanden van de greppel gemeten. Omdat de greppel door het hoge slootpeil watervoerend is, wordt ook het effect van greppelinfiltratie bepaald. In voorjaar en najaar worden draagkrachtmetingen uitgevoerd.

 

In het rapport worden de resultaten van het eerste twee volledige oogstjaren (2019 en 2020) weergegeven. Enkele conclusies zijn: 

  • Graskwaliteit en opbrengst: Bij 40 cm drooglegging was bij alle grasmengsels de opbrengst en het ruw eiwit gehalte hoger dan bij 20 cm drooglegging. Het ruw eiwit gehalte was voor veengrond aan de lage kant. De opbrengst in droge stof was in 2020 substantieel lager dan in 2019. 
  • Grondwater: De grondwaterstand was in de zomers van 2019 en 2020 zowel bij een drooglegging van 20 en 40 cm in het midden van de akker gedurende 3 maanden dieper dan 80 cm beneden maaiveld. In de winter kwam de grondwaterstand zowel bij 20 als 40 cm drooglegging hoger dan 10 cm beneden maaiveld. 
    Via de greppels werd in de zomers van 2019 en 2020 water aangevoerd bij 20 cm drooglegging. Dit gaf op 2 m afstand een hogere grondwaterstand. Op 5 en 9 m afstand was er nog nauwelijks onderling verschil.
  • Draagkracht en gebruik: In het voorjaar konden beide percelen niet worden bemest op het moment waarop dit wettelijk is toegestaan. De draagkracht was daarvoor toen onvoldoende. Tijdens de zomerperioden was er geen negatieve invloed van de draagkracht op het moment waarop de ondernemer het perceel wilde gebruiken. 
    In het najaar is in 2019 de 4e snede op 30 oktober geoogst, maar de opbrengst was gering. In 2020 kon op 8 oktober nog wel worden gemaaid, maar was de opbrengst te verwaarlozen. 

 

Link(s)

Rapport 'Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water, 2018-2020' >