Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water. Resultaten van een proef met hoge slootpeilen en moderne grasmengsels, periode 2018-2019


Auteur(s)
Veenweide Fryslân

Jaartal publicatie
2020


Organisatie

Veenweide Fryslân


Trefwoorden

Proeftuin; De Welle; grasland; grasmengsels; vernatting; verhoogd slootpeil; veen; groeiseizoen 2019


Samenvatting
Proeftuin De Welle is in 2018 aangelegd en ingezaaid. Er wordt onderzocht welke grasmengsels bestand zijn tegen natte omstandigheden. De proeftuin beslaat twee percelen grasland met een gezamenlijke oppervlakte van 4,3 ha. Op beide percelen zijn drie grasmengsels ingezaaid. Op één perceel is de drooglegging 20 cm en het andere perceel heeft een drooglegging van 40 cm. De gewasopbrengst, gewaskwaliteit, slootpeilen en grondwaterstanden worden gemonitord. In het perceel met een drooglegging van 20 cm wordt de grondwaterstand ook op verschillende afstanden van de greppel gemeten. Omdat de greppel door het hoge slootpeil watervoerend is, wordt ook het effect van greppelinfiltratie bepaald. In voorjaar en najaar worden draagkrachtmetingen uitgevoerd.


Conclusies
In het rapport worden de resultaten van het eerste volledige groeiseizoen (2019) weergegeven. De conclusies zijn als volgt:

  • Drooglegging 40 cm gaf voor alle grasmengsels hogere opbrengst en ruw eiwit dan drooglegging 20 cm.
  • Smakelijke weide had de hoogste opbrengst in droge stof (40 cm) en ruw eiwit (20 en 40 cm). Het veenweide mengsel had de hoogste opbrengst bij 20 cm. 
  • Het ruw eiwit gehalte was voor veengrond aan de lage kant. 
  • De grondwaterstand was in de zomer van 2019 op beide percelen in het midden van de akker gedurende drie maanden dieper dan 80 cm beneden maaiveld. In de winter kwam de grondwaterstand bij beide percelen hoger dan 10 cm beneden maaiveld. 
  • Tegen de verwachting in was de grondwaterstand in de winter ten opzichte van het maaiveld bij een drooglegging van 40 cm hoger dan bij een drooglegging van 20 cm. Waarschijnlijk komt dit doordat de peilbuis bij drooglegging 20 cm op een relatief hoge plek staat, waardoor de gemeten grondwaterstand relatief lager is. Kennis van de locatie van een peilbuis is belangrijk voor de interpretatie van de metingen. 
  • In de zomer van 2019 zijn de grondwaterstanden 2 m vanaf een watervoerende greppel verhoogd. Tussen 5 en 9 m is er weinig verschil in de grondwaterstand. 
  • Veldwerkzaamheden zijn in verband met een geringe draagkracht pas in april 2019 gestart. 
  • Er is geen verschil in draagkracht gemeten tussen 20 en 40 cm drooglegging. 


Link(s)

Rapport 'Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water, 2018-2019' >