Potentiële emissiereductie broeikasgassen Fries veenweidegebied. Waterhuishoudkundige en bodembeheermaatregelen om broeikasgasemissies te beperken


Auteur(s)

J.J.H. van den Akker; H.T.L. Massop; R.P.J.J. Rietra

Jaartal publicatie
2018


Organisatie

Wageningen University & Research


Doel

In beeld brengen van de mogelijke vermindering van broeikasgasuitstoot door waterhuishoudkundige maatregelen en bodembeheermaatregelen.


Trefwoorden

Reductiepotentieel; broeikasgassen; bodemdaling; waterhuishoudkundige maatregelen; CO2; bodembeheermaatregelen


Samenvatting

Het rapport geeft een globaal inzicht van de mogelijke vermindering van uitstoot van broeikasgassen (per hectare en totaal) voor het Friese veenweidegebied. Daarbij worden o.a. ook de kosten en baten tegen elkaar afgezet. Onder waterhuishoudkundige maatregelen wordt verstaan: peilverhogingen al dan niet gecombineerd met dynamisch peil (‘boerenverstandpeil’), toepassing van onderwaterdrains of drukdrains. Onder bodemmaatregelen wordt o.a. verstaan: bodemverdichting, verbeteren van de bodemstructuur en ophoging van het land met behulp van bagger.  


Link(s)

Rapport 'Potentiële emissiereductie broeikasgassen Fries veenweidegebied' >

Projectpagina 'Onderwaterdrainage' >