Klimaatakkoord


Auteur(s)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Jaartal publicatie
2019


Organisatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)


Doel

Op 28 juni 2019 heeft minister Wiebes een Kamerbrief aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarbij zat een voorstel voor een nationaal Klimaatakkoord. In het voorstel worden maatregelen benoemd die in 2030 moeten leiden tot 49% minder uitstoot van broeikasgas ten opzichte van 1990. In het voorstel staat ook een paragraaf over de veenweidegebieden in Nederland. In een bestuurlijk overleg tussen het Kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de voorzitter van het Klimaatberaad is afgesproken om zo snel mogelijk een besluit te nemen over het voorstel.  


Trefwoorden

Klimaatakkoord; CO2-reductie; ministerie; EZK; vergoedingen; onderzoeksprogramma


Samenvatting

Met het voorstel voor een Klimaatakkoord wordt een impuls aan het veenweidegebied gegeven. Daarbij wordt gekeken waar de meest dringende problemen spelen. Hierop worden passende maatregelen afgestemd (maatwerk). In sommige situaties kan het gaan om het ondersteunen van boeren naar een minder intensieve vorm van bedrijfsvoering, of het verplaatsen of het vrijwillig stoppen van het bedrijf. In andere situaties zal de nadruk meer liggen op technische aanpassingen, zoals drainagetechnieken. Hiervoor zijn verschillende instrumenten nodig: landinrichting, verplichtende ruilverkaveling en vrijwillige kavelruil (waarbij ook rijksgronden betrokken kunnen worden), fiscale ondersteuning, afwaardering van gronden met financiële compensatie en dergelijke. Een financieringssysteem is volgens het voorstel essentieel. Daarbij worden boeren betaald voor de opslag van CO2. Zo’n financieringssysteem moet nog worden ontwikkeld.   


Link(s)

Klimaatakkoord en begeleidende brieven >