Klei voor behoud van veen. Verkenning mogelijkheden van koolstofvastlegging en preventie bodemdaling met klei uit de kringloop


Auteur(s)

M. van Agtmaal; J. Deru; F. Lenssinck

Jaartal publicatie
2019


Organisatie

Louis Bolk Instituut i.s.m. Veenweiden Innovatiecentrum


Doel

Verkenning naar de vraag of veenafbraak actief geremd kan worden door het toevoegen van klei aan de bodem.


Trefwoorden

Bodemdaling; veen; veenafbraak; klei; CO2; koolstof


Samenvatting

Door veenafbraak daalt de bodem en wordt er CO2 uitgestoten. Veenafbraak kan misschien worden afgeremd door kleideeltjes in het veen aan te brengen. Dat gebeurt door kleideeltjes in het veen in te spoelen.

In dit onderzoek is er een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke kennis die er is over de wisselwerking tussen kleideeltjes en organische stof. Ook is er een overzicht gemaakt van de verschillende bronnen waar klei vandaan kan worden gehaald. Zes kleisoorten van verschillende bronnen zijn geanalyseerd: chemisch, fysisch en mineralogisch.

In samenwerking met Universiteit Utrecht zijn er metingen gedaan aan veen met toegevoegde klei. De looptijd van dit onderzoek was te kort om harde conclusies te kunnen trekken over de afremmende werking van klei op veenafbraak. Ook is de inspoeling van kleideeltjes in zand onderzocht.

Op basis van het onderzoek is er volgens de onderzoekers voldoende reden om door te gaan met het verkennen van inspoeling van kleideeltjes. Er is een eerste stap gezet naar het ontwikkelen van een kennisbasis voor de toepassing 'klei in veen'. Ook is er een methode ontwikkeld die deze toepassing voor langere tijd kan meten.


Link(s)

Website Louis Bolk Instituut > (informatiepagina over dit onderzoek met een link naar het rapport)