Kennissynthese Veenweidegebied Fryslân


Auteur(s)
H. van Hemert

Jaartal publicatie
2019


Organisatie

Wetterskip Fryslân


Doel

In beeld brengen van de kennis die binnen het programma Feangreide aanwezig is. En beschrijven welke kennis nog ontbreekt. De uitkomsten vormen de basis voor een onderzoeksplan.


Trefwoorden

Bodemdaling; broeikasgas; maatregelen; onderzoeksplan; veen


Samenvatting

De kennis over bodemdaling en broeikasgasuitstoot is in kaart gebracht. Hetzelfde is gedaan met de kennis over eventuele maatregelen om bodemdaling en uitstoot tegen te gaan. Op vier onderdelen blijkt er onvoldoende kennis te zijn. Daar is aanvullend onderzoek nodig. Daarvoor is een onderzoeksplan uitgewerkt. Aanbevolen wordt om met landelijke onderzoeken op te trekken.


Link(s)

Rapport 'Kennissynthese Veenweidegebied Fryslân' >