Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems


Auteur(s)
M. van Agtmaal; G. Iepema; J. Deru; N. van Eekeren

Jaartal publicatie
2018


Organisatie

Louis Bolk Instituut i.s.m. Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden


Doel

Een onderbouwing geven van de effecten van bemesting (specifiek kunstmest) op de veenafbraak. Dit wordt zowel vanuit de theorie (literatuurstudie) als vanuit de praktijk (een proef en metingen in de veenweiden) gedaan.


Trefwoorden

Afbraak organische stof; relatie bemesting en veenafbraak; veen; Friesland; literatuuronderzoek


Samenvatting

Veen is ontstaan door de afsterving van planten. Veen bevat daardoor veel organisch materiaal (stof). Het organische stof in veen breekt af. De samenstelling van organische stof bepaalt of het makkelijk afbreekbaar is of juist niet. De snelheid waarmee de stof afbreekt wordt bepaald door bijvoorbeeld temperatuur, zuurgraad (pH) en voedingsstoffen in de bodem.

Verschillende soorten mest kunnen veenoxidatie afremmen of juist stimuleren. Bemesting met stikstof en fosfaat stimuleert veenafbraak bijna altijd. Een lage pH remt de oxidatie van organische stof. Dat komt doordat enzymen die bij deze afbraak betrokken zijn, minder actief zijn bij een lage zuurgraad. Stikstof kan remmend werken op de afbraak van fenolen (moeilijk afbreekbare componenten van organische stof). Een hoger zuurstofgehalte bevordert de afbraak van organische stof. Toevoegen van vers organisch materiaal kan de veenafbraak remmen, maar juist ook stimuleren. Het effect van bemesten en het toedienen van organische stof op de veenafbraak is dus niet eenduidig, maar afhankelijk van de omstandigheden in de bodem.

Er is ook een proef uitgevoerd met zes verschillende mestsoorten. Gemeten werd het effect ervan op het aandeel organische stof en op de pH-waarde in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Ook is de productie van droge stof en stikstof bepaald. Bemesten met kunstmest leverde het hoogste percentage op aan organische stof in de bovengrond. Daarom is er geen aanwijzing dat kunstmest de veenafbraak stimuleert.


Link(s)

Rapport 'Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems' >