Eindrapportage Bodem APK Veenweide Fryslân


Auteur(s)
Projecten LTO Noord; Aequator

Jaartal publicatie
2020


Organisatie

Projecten LTO Noord; Aequator


Doel

Het project Bodem APK is erop gericht inzicht te krijgen in de toestand van de bodem. Ook wordt onderzocht hoe boeren kunnen sturen op nieuw, duurzaam bodembeheer. Zo kunnen zij een bijdrage leveren aan de veenweideopgaven. 


Trefwoorden

Bodem; veen; bodembeheer; bodemdaling; vernatting; verdienmodellen


Samenvatting

Hoofddoel van het project “Bodem APK Veenweide” is dat deelnemers praktische bodem- en watermaatregelen en –technieken gaan uitproberen en resultaten onderling vergelijken. Dat kunnen zowel nieuwe als bekende maatregelen zijn die wel beproefd en gemonitord zijn, maar waarbij dat nog niet op grote schaal op veengrond is gedaan. Vanuit dit project krijgen ze concrete maatregelen aangereikt welke zij kunnen implementeren. Centraal staat; boeren informeren en enthousiasmeren over een andere (nieuwe) manier van bodembeheer en bodembewerking. Daarnaast is het ervaring opdoen en toepassen van maatregelen, technieken en het beproeven van modellen belangrijk. De deelnemende projectgebieden zijn: De Groote Veenpolder van Echten, Aldeboarn-De Deelen en Delfstrahuizen.

Uit de Bodem APK Veenweide blijkt dat de verschillen qua bodemopbouw en -problematiek sterk verschillen. Per bedrijf en per perceel is vaak maatwerk noodzakelijk. Bij de bedrijven is de bereidheid tot het nemen van maatregelen om de bodem en het agrarisch gebruik te verbeteren. De inzichten vanuit de grondwatermetingen en het traject met de Bodem APK helpt hierbij. De onduidelijkheid rondom peilbeheer vormt een obstakel tot het nemen van maatregelen. Bedrijven willen eerst duidelijkheid voordat tot maatregelen wordt overgegaan. De sloot en grondwater -peilen maken een belangrijk onderdeel van de bodemtoestand van de percelen. Ook dit vraagt om maatwerk. 


Link(s)

Eindrapportage Bodem APK Veenweide Fryslân >

Factsheets >