Foto van man in overall die met een spade een kluit grond opschept en opraapt

Bodem APK

Met het project Bodem APK Veenweide wilden wij meer inzicht krijgen in de toestand van de bodem.

Ook onderzochten we hoe melkveehouders daarop kunnen sturen om zo aan de opgaven te werken.

Set van maatregelen
We voerden maatregelen uit en vergeleken ze volgens de APK-methode: Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Het doel was om zo te komen tot een set van maatregelen die bewezen effectief zijn. Projecten LTO Noord en Gebiedscoöperatie It Lege Midden waren de trekkers van het project. 


Stappen
Met het project doorliepen wij de volgende stappen:

 • Deelnemers werven en gebiedsgerichte studiegroepen samenstellen.

 • Per studiegroep voor 1 bedrijf de bodem analyseren en een plan met maatregelen opstellen. Maatregelen uit het plan uitvoeren en volgen. Op basis van deze ervaringen een gebiedsgerichte maatregelenkaart opstellen. Te denken valt aan maatregelen als:
  • zelfsturing in peilbeheer
  • onderwaterdrainage
  • verschillende vormen van mestverwerking en mestaanwending
  • aanpassing van landgebruik en bandendruk
  • leren van biologische boeren
 • Communiceren over de opgedane inzichten en ervaringen.


Locaties
In de kansrijke gebieden de Groote Veenpolder en Aldeboarn-De Deelen zijn in 2017 twee studiegroepen van start gegaan. In 2019 startte een derde groep in Delfstrahuizen. 


Eindrapport
Het project is gestart in 2017 en liep tot en met 2019. De eindrapportage was in 2020 klaar en is via de links hieronder in te zien.

Eindrapportage Bodem APK >

Factsheets >

 

Korte video over het thema bodemgezondheid