Vooraanzicht van open ligboxenstal met koeien

Bedrijfsmodellen boeren

Opgaven waar de landbouw mee te maken heeft, worden tot nu toe vaak los van elkaar aangepakt.

Met het project Fean Natoer Buorkje hebben wij onderzocht hoe we binnen melkveehouderijbedrijven tegelijk aan verschillende opgaven kunnen werken.

Combineren van maatregelen
Het doel van het project was om bedrijfsmodellen voor Friese veenweideboeren te ontwikkelen. Naast de veenweideopgave liggen er ook opgaven voor natuurinclusieve landbouw, klimaatverandering en de Kaderrichtlijn Water. Daarom hebben we ook gekeken waar wij verschillende maatregelen eventueel met elkaar kunnen combineren. 

Case study
We begonnen dit project met een case study in het kansrijke gebied Aldeboarn-De Deelen. Bij drie melkveehouderijbedrijven onderzochten we welke invloed diverse maatregelpakketten op de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten hebben. Dit gebeurde bij drie peilscenario’s:

  • de huidige situatie;
  • de situatie die in 2038 ontstaat bij vastlegging van de huidige peilen;
  • een nog in te vullen scenario.

Een panel van deskundigen reikte maatregelen aan. Boeren en hun accountants kwamen zelf ook met maatregelen. 

Planning
De case study is in november 2018 gestart en volgens planning begin 2019 afgerond.