Werkplan 2024 vastgesteld 

05/02/2024

Waterpeilaanduiding bij slootkant

 

Eind vorige maand stelden Gedeputeerde Staten van Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân ons werkplan voor 2024 vast. Het werkplan geeft weer wat we dit jaar gaan doen om de doelen van het Veenweideprogramma te realiseren. Ook staat erin beschreven wat hiervoor nodig is aan personele inzet en financiën.

 

Door de vaststelling van het werkplan kunnen we dit jaar verder gaan met de uitvoering van het Veenweideprogramma 2021-2030. De zes gebiedsprocessen krijgen een vervolg, proeven en pilots worden uitgevoerd en er kunnen nieuwe worden opgestart. In 2024 werken we onder andere (verder) aan:

  • Proeven met flexibel peilbeheer.

  • Bodemproeven, zoals het inbrengen van klei in veen, het overlagen van veengronden met zand, profielkeren en het optimaliseren van het bodemleven en de vochttoestand in de bodem.

  • Compensatiesystematiek Veenweide: de ontwikkeling van een methode om de negatieve effecten van peilverhoging op het inkomen van de agrarisch ondernemer én de grondwaarde te compenseren.

  • Alternatieve verdienmodellen: ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, samen met de landbouw.

  • Funderingsaanpak: verdere uitwerking en uitvoering.

  • Integrale gebiedsaanpak: voortzetting van de gebiedsaanpak in de zes deelgebieden.

Dit en meer staat beschreven in het Werkplan 2024. Download het plan via de link hieronder.

Werkplan 2024