Een herkenbaar gezicht voor Veenweide Fryslân

07/02/2023

In het Friese Veenweideprogramma 2021-2023 ‘Foarut mei de Fryske Feangreiden' werken Friese overheden, landbouw-, natuur- en recreatieorganisaties samen met inwoners en ondernemers aan een goede toekomst voor het Friese veenweidegebied.

Het programma bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Van gebiedsprocessen tot onderzoeken en innovatieprojecten. Met een herkenbare huisstijl willen we de samenhang tussen deze projecten, onderdelen en deelnemende organisaties zichtbaar maken.

Logo Veenweide Fryslân met rood en groen kleurelement


Partner?

Bent u zelf betrokken bij een onderzoek of project van het Friese Veenweideprogramma? Daarvoor hebben we een partnerlogo (stempel) laten ontwikkelen. U kunt de stempel opvragen bij team Communicatie via e-mail: veenweide@fryslan.frl.

Afbeelding: partnerlogo in vijf kleuren

Kernverhaal: hier staan we voor!

Door de afbraak van veen daalt in het Friese veenweidegebied de bodem. Woningen, wegen en rioleringen verzakken. Natuurgebieden verdrogen doordat water wegtrekt naar omliggende lager gelegen gronden. En veenafbraak gaat gepaard met uitstoot van broeikasgassen, met negatieve gevolgen voor het klimaat. Ook wordt het waterbeheer steeds complexer en arbeidsintensiever.

In het Veenweideprogramma ondernemen we samen, stap voor stap en op maat actie. We willen veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot beperken en uiteindelijk een halt toeroepen. De kwaliteiten van landschap en natuur verbeteren en de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied op een hoog peil houden.

Het Veenweideprogramma is een doelgerichte beweging van íedereen met hart voor het veenweidegebied. Of je nou inwoner of boer bent. Natuurbeschermer of recreatieondernemer. Het programma geeft ruimte aan ieders verhaal, standpunt en idee. Nú is het moment om de krachten te bundelen. Nú kunnen we van onderop het voortouw nemen. Dus: praat mee. Denk mee. Doe mee!

De aanpak vraagt veel van de agrarische sector. In het Veenweideprogramma werken we met boeren aan oplossingen voor de ingewikkelde opgaven in het gebied. We proberen nieuwe vormen van bodembeheer uit. Doen pilots met innovatieve teelttechnieken. Ontwikkelen andere verdienmodellen. En kijken in gebiedsprocessen naar mogelijkheden voor een andere inrichting. Boeren kunnen compensatie – in geld of grond – krijgen als hun grond in waarde daalt of minder voer opbrengt door hogere waterpeilen.

Uitdagingen? Zijn brandstof voor vooruitgang. Een kans om versneld werk te maken van klimaatadaptatie, biodiversiteit, de energietransitie en de transitie naar kringlooplandbouw. Met de stappen die we zetten, kunnen we als regio een voorbeeld zijn voor andere gebieden.

En belangrijker nog: we zorgen ervoor dat het veenweidegebied ook voor onze kinderen en kleinkinderen een aantrekkelijke regio blijft om in te leven, ondernemen en recreëren.

Veenweide Fryslân: samen vooruit naar een kansrijke toekomst.