Veenweide en de Nationale Omgevingsvisie

31/10/2019

Foto van brede sloot tussen weilanden


Onlangs viel bij alle provincies een concept van de Nationale Omgevingsvisie op de mat. Deze NOVI is een nieuw instrument van het Rijk en bedoeld om op hoofdlijnen de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland te bepalen. De NOVI gebruikt daarbij drie principes:

  • Slimme combinaties van functies maken waar dat mogelijk is (bijvoorbeeld een parkeergarage die ook dienst doet als waterberging, zonnepanelen aanbrengen op daken van woningen en bedrijven);
  • De kenmerken van een gebied centraal stellen (kijken naar wat er al is aan natuur, wonen, recreatie, werken en daarbij aansluiten);
  • Niet uitstellen of doorschuiven (volgende generaties en buurlanden niet opzadelen met onze vraagstukken). 

Om een abstract thema als de NOVI concreet te maken, organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken op 23 september in Amsterdam een seminar. Daar werd een drietal cases onder de loep genomen: de havenontwikkeling van Amsterdam en Rotterdam, de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven en de toekomst van het Veenweidegebied in Fryslân.

Dilemma's voor veenweidegebieden
Eke Folkerts van de Agrarische Jongeren Fryslân en Arthur Cremers van de programmaorganisatie Veenweide Fryslân gaven hun kijk op de toekomst van het veenweidegebied. Zij schetsten het dilemma waar de landbouw in Fryslân zich in bevindt. Aan de ene kant zal de grond blijven dalen als er niets wordt gedaan. Ook neemt dan de toekomst voor bedrijfsopvolging in het gebied af. Anderzijds belemmeren maatregelen om de gronddaling te stoppen – bijvoorbeeld het verhogen van het waterpeil - de mogelijkheden voor landbouw. Ook de zoektocht naar het herstel van de ecologische balans kwam aan bod: het evenwicht in het grondwatersysteem, de biodiversiteit en de vruchtbaarheid van de bodem in de nabije toekomst.

Eke benadrukte verder de noodzaak om meer onderzoek te doen en verder te investeren in nieuwe technologie. ‘Wij komen er steeds meer achter dat we heel veel nog niet weten. Geld voor onderzoek en de inzet van nieuwe technologie is essentieel.’

Arthur haakte in op het principe van de NOVI om in de uitvoering – daar waar mogelijk - slimme combinaties te maken. Daarnaast belichtte hij de werkwijze in Fryslân: de landbouwpartijen, de Friese Milieufederatie, maatschappelijke partijen, het Wetterskip en de provincie samengebracht in een uitvoeringsorganisatie. Juist door samen te werken in de uitvoering worden tegenstellingen overbrugd en komt het maatschappelijk 

De NOVI toegelicht:
Nederland is een klein land met een beperkte hoeveelheid ruimte. In die beschikbare ruimte zijn er veel functies die allemaal hun plek moeten krijgen: woningen, wegen, vliegvelden, bedrijven en natuur. De overheid heeft als taak ervoor te zorgen dat de ruimte die er is, zo goed mogelijk wordt benut. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het ontwerp van de NOVI. Hierin is ook aandacht voor de bodemdaling in veenweidegebieden. De NOVI is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt.

Nalezen:
Download de Ontwerp NOVI via deze pagina of kijk op: www.denationaleomgevingsvisie.nl