Symposium over veenweide problematiek april 2019

02/05/2019

Foto van veenweidesymposium april 2019


Op donderdag 11 april 2019 vond bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden een symposium plaats over de veenweide problematiek. Het symposium werd georganiseerd door de Fryske Akademy en Veenweide Fryslân. Centraal stond hoe het in Fryslân en de rest van Nederland is gesteld met de kennis die nodig is om oplossingen te bieden.

Het doel van het symposium was kennis en innovaties voor de toekomst van veenweidegebieden delen: wat is beschikbaar, waar wordt (landelijk) aan gewerkt, wat mist nog en hoe gaan we daarmee aan de slag? Onderwerpen die aan bod kwamen waren:

  • Hoe is het veen te vernatten en welke effecten heeft dat op maaivelddaling en emissies van broeikasgassen?
  • Hoe is de wisselwerking tussen een natter veengebied en de regionale watersystemen?
  • Hoe is natter veen met een toekomstperspectief voor de landbouw te combineren?
  • Hoe kunnen natte teelten en ecosysteemdiensten bijdragen aan een nieuw toekomstperspectief?
  • Hoe kunnen natuur en landschap in het veenweidegebied worden versterkt?
  • Hoe zijn funderingen van gebouwen nat te houden?

De presentaties van 11 april jl. zijn hieronder na te lezen. 

 

Veenweiden en het klimaatakkoord - Gert Jan van den Born (PBL) >

Aldeboarn/De Deelen - Lenneke Büller (Veenweide Fryslân) >

Natte teelten: ontwikkelingen, stand van zaken, perspectieven - Roelof Westerhof (Nationaal Programma Bodemdaling) >

Natte teelten NO-Fryslân - Ernst Oosterveld (Better Wetter) >

Valuta voor veen - Arnoud de Vries (Friese Milieu Federatie) >

Groene diensten. Leveren van biodiversiteit - Jetze Genee (Provincie Fryslân) >

Hoe kunnen waterdiensten bijdragen aan natter veen? - Jan van Rijen (Wetterskip Fryslân) >

Perspectief voor natuur-inclusief boeren - Kees Water (Ekopart) >

Strategische grondwaterstudie Fryslân - Johan Medemblik >

Peilverhoging in het veenweidegebied - Jos Schouwenaars (Wetterskip Fryslân) >

Perspectief voor het Friese veenweidelandschap - Femke Visser (Feddes/Olthof landschapsarchitecten) >

Natuur in het Friese veengebied van de toekomst - Eddy Wymenga (A&W ecologisch onderzoek) >

Effect van hydrologische maatregelen op maaivelddaling - Jan van den Akker (Wageningen Environmental Research) >

Hoe kunnen we kwetsbare funderingen (langer) beschermen? - Andreas Hartman (Wetterskip Fryslân) >

Funderingen in veenweidegebieden. Risico's op schade en aanpak - Dick de Jong (KCAF) >

Effect van hydrologische maatregelen op broeikasgasemissies (deel 1) - Christian Fritz (Radboud Universiteit Nijmegen) >

Effect van hydrologische maatregelen op broeikasgasemissies (deel 2) - Christian Fritz (Radboud Universiteit Nijmegen) >