Subsidieregeling voor funderingsherstel

23/12/2022

Foto van huizenrij aan het water


Provinciale Staten van Fryslân en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân willen dat er naast leenfaciliteiten ook een subsidieregeling komt voor funderingsherstel. Gebouweigenaren zouden daarbij maximaal 40 procent van de herstelkosten vergoed kunnen krijgen tot een maximum van 40.000 euro.


Eigenaren van woningen met kwetsbare funderingen in het veenweidegebied kunnen straks terecht bij een Fries Funderingsloket en kunnen aanspraak maken op subsidie voor onderzoek en een garantstelling voor een lening voor funderingsherstel. Dat zijn hoofdpunten in de Funderingsaanpak die in november gepresenteerd werd door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. De Funderingsaanpak werd deze week vastgesteld door Provinciale Staten en het algemeen bestuur.

Het Fries Funderingsloket gaat adviezen en voorlichting geven over het voorkomen en verhelpen van schade. Dit loket krijgt professionele medewerkers, die op locatie met woningeigenaren in gesprek gaan en hen helpen bij onderzoek, het vinden van financiering of het maken van een herstelplan. Woningeigenaren kunnen daarnaast subsidie krijgen voor het laten uitvoeren van funderingsonderzoek. De subsidie is maximaal 4.000 euro en eigenaren betalen een eigen bijdrage van 20 procent.

 

Garantstelling
De Friese overheden willen daarnaast een leenfaciliteit instellen voor woningeigenaren die geen geld hebben voor funderingsherstel en dit ook niet kunnen lenen bij een bank. Het Rijk heeft hiervoor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgericht, maar dit kent beperkingen voor deelname. Zolang de voorwaarden niet zijn aangepast, wordt binnen de Funderingsaanpak een tijdelijke overbrugging voorgesteld. Het gaat om een garantstelling voor een lening die een woningeigenaar afsluit bij een hypotheekverstrekker.

 

Subsidieregeling
Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespraken de voorstellen voor de Funderingsaanpak in de afgelopen weken. Verschillende inwoners uit het veenweidegebied maakten daarbij gebruik van het spreekrecht bij de vergaderingen. Zij pleitten naast de voorgestelde maatregelen voor een financiële bijdrage voor funderingsherstel, zoals geadviseerd door de Funderingstafel. De Funderingstafel adviseerde de overheden 50% van de herstelkosten voor hun rekening te nemen. Dit omdat er volgens de Funderingstafel een relatie ligt tussen funderingsschade en het gevoerde peilbeheer.

Hoewel de oorzaak van funderingsschade per woning sterk kan verschillen en er vaak meerdere oorzaken zijn (multicausaliteit), lieten verschillende fracties uit Provinciale Staten en het algemeen bestuur in de discussie blijken toch een vorm van subsidie te willen verstrekken. Alleen hiermee worden woningeigenaren volgens hen voldoende ondersteund om zelf de fundering te herstellen. Zeker voor de zogenoemde code-rood gevallen is dit van belang. Daarbij is binnen 1 tot 5 jaar funderingsherstel nodig om (verdere) schade aan de woning te voorkomen.

 

Moties
Moties voor een subsidieregeling kregen brede steun van Provinciale Staten en het algemeen bestuur. Zij vroegen Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân om voor 1 juli 2023 een subsidieregeling uit te werken in overleg met de gemeenten. Provinciale Staten en het algemeen bestuur willen daarnaast dat er begeleiding komt voor gebouweigenaren die vanwege een bijzondere situatie niet in staat zijn om funderingsschade op te lossen. Bijvoorbeeld omdat ze psychische klachten hebben, of omdat alleen herbouw/nieuwbouw een optie is.

 

Funderingsloket 
De Funderingsaanpak is onderdeel van het Veenweideprogramma Fryslân 2021-2030.
Het Funderingsloket Fryslân start naar verwachting per 1 juli 2023. Dit geldt ook voor alle bijbehorende regelingen zoals subsidie voor funderingsonderzoek en/of funderingsherstel en garantstelling voor een lening. Deze moeten eerst nog worden uitgewerkt. En ook de gemeenteraden van de Friese veenweiden moeten eerst nog een besluit nemen over het funderingsloket en bijbehorende regelingen. Zij bespreken de voorstellen in januari/februari 2023.

Tot 1 juli 2023 gelden alle bestaande regelingen. Er is een voorlopig loket via het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) waar woningeigenaren terechtkunnen met vragen. Verder kunnen woningeigenaren in sommige gevallen een beroep doen op de bestaande: ‘schaderegeling gebouwschade door peilbeheer’ van Wetterskip Fryslân. Zie voor meer informatie: www.veenweidefryslan.frl/funderingsloket