Ontwerp-Veenweideprogramma ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd

05/11/2020

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de betrokken veenweidengemeenten hebben op woensdag 4 november 2020 het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd (zie het kader onder de downloadlinks). Het programma beschrijft de aanpak tot 2030 om veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied te beperken. Zodat het veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft. Download hieronder het ontwerp-programma, de samenvatting en de twee bijlagen. 

Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 >

Samenvatting ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 >

Uitgangspunten nadeelcompensatie bij peilwijzigingen (bijlage 1 bij ontwerp-programma) >

Achtergronddocument (bijlage 2 bij ontwerp-programma) >

Foto: de drie bestuurders presenteren het ontwerp-Veenweideprogramma

Gedeputeerde Douwe Hoogland van de provincie Fryslan, dagelijks bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân en wethouder Roel de Jong namens de veenweidegemeenten presenteerden woensdagochtend het ontwerp-Veenweideprogramma.

Dit gebeurde op locatie nabij proeftuin De Welle in Koufurderigge. Hier wordt geëxperimenteerd met verschillende slootwaterpeilen en wat de invloed hiervan is op grasopbrengst, grondwaterstanden, het bodemvocht en de draagkracht van de grond.

Foto: Paul de Bruin