Ontwerp-funderingsaanpak Friese veenweidegebied ter inzage

07/09/2022, gewijzigd 24/10/2022

Foto van huizen aan een vaart met ernaast een weg


Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân legden op 12 september jl. de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage. Met deze funderingsaanpak willen het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, de colleges van B&W van de zeven veenweidegemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie woningeigenaren in het Friese veenweidegebied ondersteunen bij de preventie en het herstel van funderingsschade.

Tot en met 22 oktober konden belanghebbenden reageren op de ontwerp-funderingsaanpak. Eind 2022 / begin 2023 wordt de funderingsaanpak ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten, Algemeen Bestuur en de zeven gemeenteraden.   

Funderingsschade
Woningeigenaren in het Friese veenweidegebied kunnen te maken krijgen met schade aan de fundering. Tot circa 1970 werden woningen vaak op houten palen gefundeerd. Er kan om verschillende redenen schade aan zo’n fundering ontstaan, zoals bijvoorbeeld paalrot door langdurige droogstand, palenpest, een bacterie die de houten palen onder water aantast, of bouwkundige factoren. Funderingsschade brengt zorgen en onzekerheden met zich mee. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan de woning, dus ook voor de fundering. Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de zeven gemeenten willen in het veenweidegebied woningeigenaren bijstaan om funderingsproblematiek te voorkomen en op te lossen. Daarvoor is deze ontwerp-funderingsaanpak opgesteld. Gemeenten zijn in het voortraject actief betrokken bij het opstellen van de ontwerp-aanpak, die van 12 september tot en met 22 oktober via de provincie ter inzage lag.  


Inhoud concept-funderingsaanpak
Er wordt ingezet op een goed functionerend funderingsloket waar woningeigenaren terecht kunnen met vragen rondom preventie en herstel van funderingsschade. In de ontwerp-funderingsaanpak is ook opgenomen dat woningeigenaren een subsidie en ondersteuning kunnen krijgen voor het uitvoeren van funderingsonderzoek en het opstellen van een herstelplan. Daarnaast spreekt de ontwerp-funderingsaanpak over een leenfaciliteit met gunstige (rente)voorwaarden voor herstel van funderingsschade. In de ontwerp-funderingsaanpak is geen extra compensatieregeling naast de al bestaande nadeelcompensatieregeling van Wetterskip Fryslân opgenomen.

De ontwerp-funderingsaanpak kunt u hieronder inzien. 

Bekijk hier de ontwerp-funderingsaanpak >


Zienswijzen
Van 12 september tot en met 22 oktober 2022 konden belanghebbenden hun zienswijze op deze funderingsaanpak indienen bij de provincie Fryslân. De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt geen zienswijze meer indienen. 


Advies Funderingstafel 
De komende periode wordt ook het advies van de Funderingstafel bestudeerd. De Funderingstafel, onder voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort van gemeente Weststellingwerf, bestaat uit zes woningeigenaren en een woningcorporatie. Op 13 juli presenteerden zij hun advies over de aanpak van de funderingsproblematiek in het Friese veenweidegebied. Dit advies is nu nog niet meegenomen in de ontwerp-funderingsaanpak, omdat de ontwerp-funderingsaanpak al op route was naar de overheden toen het advies verscheen. Het advies van de Funderingstafel kunt u hieronder inzien. 

Bekijk hier het advies van de Funderingstafel >


Hoe gaat het verder? 
Na de inspraakperiode worden alle ingediende zienswijzen behandeld. Daarnaast wordt ook het advies van de Funderingstafel bestudeerd. Daar waar nodig, wordt de ontwerp-funderingsaanpak aangepast. Vervolgens worden de funderingsaanpak, het advies van de Funderingstafel met een reactie daarop en de reactienota op de zienswijzen naar Provinciale Staten van Provincie Fryslân, Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden gestuurd voor behandeling en besluitvorming.