Herijking Veenweideprogramma wacht op Nationaal Programma Landelijk Gebied

01/06/2022

Foto van een fouragerende kievit


Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân, het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân en de colleges van B&W van de veenweidegemeenten willen de herijking van het Veenweideprogramma 2021-2030 uitstellen tot na de vaststelling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De herijking stond oorspronkelijk voor december van dit jaar gepland. Dit wordt nu zomer 2023.   

In het NPLG legt het kabinet per provincie vast welke bijdrage het landelijk gebied moet leveren aan het verminderen van de uitstoot van  broeikasgassen, het verminderen van stikstof en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het kabinet stelt het NPLG naar verwachting dit najaar vast. Iedere provincie krijgt vervolgens de taak voor 1 juli 2023 een plan te maken waarin staat hoe ze de uitvoering in hun provincie willen oppakken. Het NPLG zal daarmee ook het Friese Veenweideprogramma beïnvloeden. Het is daarom logischer de herijking te doen nadat bekend is wat het NPLG precies voor Fryslân gaat betekenen, zo vinden de Friese bestuurders.  

Veenweideprogramma 2021-2030 
In 2021 hebben Provinciale Staten, het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en betrokken gemeenteraden het Veenweideprogramma 2021-2030; ‘Foarut mei de Fryske Feangreiden’ vastgesteld. Doel van het programma is het verminderen van bodemdaling en de negatieve effecten ervan, het verminderen van CO2- uitstoot met 0,4 megaton, een goed toekomstperspectief voor de landbouw en een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van het gebied. Bij de vaststelling is afgesproken in 2022 en 2026 opnieuw te bekijken (herijken) of er aanpassingen nodig zijn in het Veenweideprogramma om de doelen te bereiken.  

De aanpak van het Veenweideprogramma gaat ondertussen gewoon door als gepland. In verschillende gebiedsprocessen wordt gewerkt aan plannen of maatregelen om de veenweidedoelen te realiseren.  

Besluit funderingsaanpak  
Onderdeel van de herijking is het nemen van een besluit hoe de Friese overheden inwoners van het veenweidegebied kunnen ondersteunen bij onderzoek en aanpak van funderingsproblemen. Besluitvorming hierover staat wel gepland voor december 2022. Hierbij worden de adviezen van de door Provinciale Staten ingestelde Funderingstafel betrokken. Aan de Funderingstafel werken een aantal betrokken woningeigenaren en een woningcorporatie onder leiding van een onafhankelijk voorzitter een advies rondom de funderingsproblematiek uit.