Co-creatieteam vraagt om reactie op conceptvarianten voor toekomst Hegewarren

17/06/2021

Foto van koeien in de Hegewarren


Ruim een half jaar heeft een groep inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren gewerkt aan mogelijke varianten voor de toekomst van deze polder in het veenweidegebied. Dit co-creatieteam presenteert nu de eerste ideeën voor die toekomst en vraagt daar feedback op van belanghebbenden en bestuurders.

Iedereen die dat wil, kan een reactie geven via www.toekomsthegewarren.frl. Daarna werkt het co-creatieteam de conceptvarianten verder uit en verbetert het team deze met de input die ze krijgt. Als het co-creatieteam de varianten vervolgens definitief oplevert in het najaar, buigen de overheden zich over een keuze.

Toekomst bekeken vanuit het gebied
Het dagelijks-bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân, gedeputeerde Douwe Hoogland van de provincie Fryslân en wethouder Robin Hartog Heys van de Lier van de gemeente Smallingerland vroegen inwoners en andere betrokkenen om oplossingen te bedenken voor de problemen in het gebied. “We hebben de randvoorwaarden en doelstellingen geformuleerd en daar zijn deze inwoners mee aan de slag gegaan. En dat is ook wel even wennen, het is echt een andere manier van werken. Ze hebben hard gewerkt in een door de pandemie soms ook lastige tijd om dit samen te doen. Zij vragen nu aan ons om hierop te reageren, meestal is dat andersom. We roepen iedereen die zich betrokken voelt op om te helpen om de varianten nog beter te maken. Wij zijn heel benieuwd naar dat uiteindelijke eindresultaat.”

Denkrichtingen en geen voorstellen
“De conceptvarianten zijn denkrichtingen en geen definitieve voorstellen”, steekt Hanneke Stenfert van bureau Open Kaart en begeleider van het co-creatieteam van wal. “We hebben nagedacht over de toekomst van dit gebied. En dat is in de praktijk vaak best ingewikkeld. We hebben met elkaar afgesproken dat we het met elkaar oneens mogen zijn. We hebben verkend wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. We laten de richtingen dan ook zien met een ‘recensie’ (de meningen) vanuit het gebied daarbij.” Naast Open Kaart ondersteunden ook H+N+S landschapsarchitecten en Royal HaskoningDHV het co-creatieproces.

Vier varianten
Hanneke Stenfert: “We hebben ontdekt dat sommige belangen goed te combineren zijn, dat er kansen ontstaan voor het gebied. Maar ook dat sommige belangen en voorkeuren niet vanzelfsprekend samengaan.”

Er zijn twee varianten waarin de polderkades behouden blijven en twee varianten met meer water. Een aantal varianten heeft nog subvarianten, bijvoorbeeld met en zonder vaarweg. De varianten zijn – met uitleg – te bekijken op de website www.toekomsthegewarren.frl.

Hegewarren
De bodem zakt, het waterbeheer wordt complexer en er komt door het dalende veen veel CO2 vrij. Door lagere grondwaterstanden verdrogen omliggende natuurtgebieden. Bovendien ligt het gebied pal tegen het stikstofgevoelige natuurgebied De Alde Feanen aan. De Hegewarren is een van de kansrijke gebieden in het veenweideprogramma. We blijven met veehouders in het gebied in gesprek over hun toekomst. Tot nu toe is het uitgangspunt en ook de wens van de veehouders dat hun toekomst elders ligt. In een aantal varianten is ruimte voor (extensiever) agrarisch gebruik.